Sort by
Sort by
Vad skapar gemensam värdegrund?

Att skapa delat värde är ett grundläggande sätt att göra affärer på, och för att skapa långsiktigt värde för aktieägarna, måste vi även skapa värde för samhället. Men vi kan inte vara miljömässigt hållbara eller skapa gemensamt värde för aktieägarna, samhället och miljön om vi inte respekterar våra affärsprinciper. Detta innebär att vi arbetar i enlighet med nationell lagstiftning och relevanta konventioner samt följer våra egna regler, som ofta går utöver våra lagstadgade skyldigheter. Som ett exempel, stöder vi FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna (UDHR).

Förutom att det sätt vi gör affärer på är baserade på hållbarhet måste vi även säkerställa att vår verksamhet bevarar miljön för kommande generationer. I linje med FN: s definition, menar Nestlé att hållbar utveckling innebär "utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov".

Samtidigt når CSV längre än att endast uppfylla lagar och hållbar utveckling. Alla företag som tänker långsiktigt och följer sunda affärsprinciper skapar värde för aktieägarna och samtidigt för samhället genom sin verksamhet, till exempel i form av arbetstillfällen, skatter för att stödja offentliga tjänster och ekonomisk verksamhet i allmänhet.

Men CSV går ett steg längre. Ett företag ska medvetet identifiera fokusområden där: a) aktieägarnas och samhällets intressen möts, och b), där skapandet av värde kan optimeras för ömsesidig nytta. Som en följd av det investerar företaget resurser i form av talang och kapital på de områden där potentialen för gemensamma värdeskapande är som störst, och söker samarbete med berörda intressenter i samhället.

På Nestlé har vi analyserat vår värdekedja och fastställt att de områden som har störst potential för skapandet av ömsesidig nytta mellan oss och samhället är inom nutrition, vatten och landsbygdsutveckling. Dessa verksamheter är centrala i vår affärsstrategi och avgörande för medborgarnas välfärd i de länder där vi är verksamma.

Läs hela rapporten på svenska här.