Sort by
Sort by

Hur hanterar Nestlé risken för barnarbete? 

no child labor

Barnarbete är både oacceptabelt och sorgligt. Barn förtjänar att växa upp i en säker och hälsosam miljö. Vi på Nestlé arbetar nära våra leverantörer och lokala samhällen för att förebygga och hantera risken för barnarbete i vår leveranskedja. Fattigdom, brist på tillgång till utbildning och begränsad medvetenhet om barnsäkerhet är bland de grundläggande orsakerna till barnarbete. Vårt arbete syftar till att genomföra åtgärder och hantera dessa grundläggande orsaker, och resultatet av vårt arbete bedöms av oberoende tredje parter (såsom Fair Labor Association). Bland åtgärderna kan nämnas att vi har byggt och renoverat 50 skolor i Elfenbenskusten och förbättrat tillgången till utbildning, samt skyddat 128 000 barn från risken för barnarbete. 

År 2025 har vi åtagit oss att spåra all kakao som vi använder och se till att 100% av den kakao vi använder köps genom vårt hållbarhetsprogram Nestlé Cocoa Plan. Vi är inte färdiga än.
I januari 2022 lanserade vi ett inkomstaccelerationsprogram för att komma åt en av grundorsakerna bakom barnarbete – fattigdom. Genom att skapa incitament för kakaoodlarna att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt; både socialt, ekonomiskt och klimatmässigt, kommer de att kunna uppnå en inkomst som motsvarar en ”levandsinkomst” – dvs en inkomst som odlarna kan leva på och säkerställer en god levnadsstandard för deras familjer. Dessutom kommer vi 2027 att uppnå full spårbarhet och 100 % certifierad kakao.

Vad gör Nestlé för att undvika barnarbete? 

Ökar tillgången till utbildning 

Utbildning är avgörande för att hjälpa barn att nå sin potential, och forskning visar att barnarbete är mindre utbrett i samhällen med god skolgång (International Cocoa Initiative). 

  • Vi erbjuder tillgång till övergångskurser för barn som har varit borta länge från skolan och behöver ta igen förlorad tid och arbetar också nära lokalsamhällen för att säkerställa tillgång till skolmaterial och födelsebevis, som krävs för att barn ska gå i skolan i Elfenbenskusten. 
  • Hittills har vi byggt och renoverat mer än 50 skolor i Elfenbenskusten.
Helping Children Stay in School

 

Minskar fattigdom genom att underlätta en stabil ekonomi och ett hälsosamt samhälle 

Fattigdom är en av de grundläggande orsakerna till barnarbete. Vi tror starkt att jordbrukare ska ha en inkomst som gör det möjligt för dem och deras familjer att leva ett anständigt liv. Genom Nestlé Cocoa Plan stöder vi jordbrukare och lokalsamhällen genom att stärka deras försörjning genom utbildning, hjälper kvinnor och upprättar lokala sparföreningar. Vi förbättrar också levnadsförhållandena i lokalsamhällen genom grundläggande infrastruktur som fontäner och vattenledningar. 

Dessutom testar vi olika ekonomiska incitament för att uppmuntra jordbrukare att skydda skogarna runt deras gårdar, plantera skuggträd runt kakaoträd för att främja biologisk mångfald och skicka sina barn till skolan. 

Fungerar med familjer och samhällen 

I Västafrika är de flesta fall av barnarbete relaterade till barn som hjälper sina föräldrar på gården. Det är därför vi prioriterar att arbeta med både familjer och lokala samhällen. Genom Nestlé Cocoa Plan hjälper vi föräldrar att förstå vilka typer av uppgifter som passar barn. Så snart risken för barnarbete upptäcks i något av de tusentals hem som omfattas av vårt system för övervakning och bekämpning av barnarbete, vidtar vi olika åtgärder med familjer och lokalsamhällen för att förstå grundorsaken och erbjuda skräddarsydda lösningar. 

Vi hjälper också lokala samhällen att minska risken för barnarbete genom att organisera arbetsgrupper för vuxna för att förhindra att barn deltar i aktiviteter som att beskära träd på gårdar. 

Dömdes Nestlé för barnarbete av USA:s högsta domstol? 

Nej. I juni 2021 drog USA:s högsta domstol slutsatsen att det inte fanns någon grund för de anklagelser som riktades mot Nestlé. Nestlé var aldrig inblandat i barnarbete som den andra parten hävdade i det aktuella fallet, och vi är alltmer engagerade i att bekämpa barnarbete och detta komplexa globala problem. 

Tillgång till utbildning, förbättring av odlingsmetoder och förstärkning av försörjningen är avgörande för att bekämpa barnarbete i kakaoproduktion. Du kan läsa mer om hur vi tar itu med de grundläggande orsakerna till barnarbete genom Nestlé Cocoa Plan, som kommer att fortsätta vara vårt verktyg för vidare arbete. 

Vilken effekt har Nestlés insatser för att bekämpa barnarbete haft? 

Nestlé var det första företaget som implementerade ett system för att bekämpa risken för barnarbete i kakaoförsörjningskedjan. Vi satte upp vårt system för att minska risken för barnarbete i hela branschen, och det används nu till stor del av andra företag som köper kakao. Sedan 2012 har vi gjort betydande framsteg tack vare detta system. Cirka 128 000 barn har skyddats från risken för barnarbete och över 40 000 av dessa har fått ökad tillgång till utbildning. 

Improving access to Schools in West Africa