Zoégas satsar på miljö

Nu har Nestlé och Zoégas kafferosteri tagit ytterligare ett viktigt steg i sitt miljöarbete. Genom en storsatsning på ny reningsteknik för Zoégas kafferosteri bidrar företaget till att höja kvaliteten på Helsingborgs luft.

Anläggningen är den första i sitt slag för kafferosterier i Europa och den andra byggda anläggningen i världen. Tack vare den nya tekniken medverkar vi aktivt till att reducera stoftutsläpp, kväveoxid, organiskt kol och inte minst en del av den välkända kaffedoften. En satsning som bidrar till minskade utsläpp som har en direkt påverkan på t ex försurning och markozon.

Externt och internt regelverk

Genom att införa Nestlés miljöstyrningssystem (NEMS) kan vi försäkra att miljöarbetet utvecklas i positiv riktning. I det dagliga miljöarbetet har vi konkreta riktlinjer inom områdena forskning och utveckling, inköp, råvaror, tillverkning, emballage, avfall och distribution samt information, marknadsföring och utbildning. Nestlé och Zoégas kaffe följer noga lagstiftningen på miljöområdet och tar även egna initiativ i syfte att driva en långsiktigt hållbar utveckling. Nestlé stödjer Internationella Handelskammarens deklaration om att ta hänsyn till miljön i alla delar av verksamheten. Zoégas har köpt hela ”main crop” (huvudskörden) från projektet .
Under 2013 har delar av dessa bönor använts i vissa av våra kaffeblandningar.

Zoégas kaffeinköpare Minette Rosén har under året varit på en inköpsresa och besökt vårt projekt i Kenya och träffat familjer som är med i programmet. Vi har presenterat familjerna i projektet i vardagen för att visa hur projektet påverkar deras vardag.

Fakta

  • Stofthalten har reducerats från 10 mg till 0,5 mg/m3 torr gas. Betydelse; stoft påverkar människor med astma och allergi negativt
  • Nox reducerats från 940 mg till 120 mg/m3 torr gas. Betydelse; Nox eller Kväveoxider bidrar till försurning.
  • Totalt har halten Orgaiskt Kol minskats från 0,01 mg till 0,002/m3 torr gas. Betydelse; Total halt Organiskt Kol (oförbränt bränsle). TOC påverkar i vårt fall luftkvaliteten (hälsoskäl, TOC bidrar till t ex marknära ozon)
  • Doftreduktion med 50%. Betydelse; Direkt positiv påverkan på närmiljön då olägenhet pga doft reduceras.